A fizika kalandja

Az ősrobbanás és a teremtésmítoszok_III

Előadásvázlat

2015. december 17. - 38Rocky

Színhely: Műcsarnok, 2015 december 5

Az emberi gondolkozás szintjei az ókori , mai, a fizikáé, enyém, hallgatóságé

Szemléltetés: az ősrobbanás és a teremtésmítoszok kapcsolata

Vita: rövid kérdések közben, a végén lehet hosszabb álláspontokat kifejteni.

Az ókor: teljesség,  modern kor fragmentált, leszűkített gondolkozására.

Módszer: Virtuális diák

Dia 1: A valóság, mint fizikai objektum, szétdarabolás, alak?

Dia 2. Puzzle: A részek ismerete nem tárja fel a motívumot

Dia 3. Bábel tornya és a tudomány szétaprózottsága. C.P. Snow: A két kultúra (humán és reál)

Cél: összeillesztés az egyes elemek ismeretében

Szakterület: elektronok mágneses tulajdonságai, aminek alapja a spin

Mi a spin? A Dirac egyenlet által bevezetett fizikai mennyiség.

Összhang keresés: Átfogó, ellentmondásmentes fizikai szemléletmód kialakítása a fizikában

Negatív fizikus vélemények.

Mi a modern fizika gondolkodásmódjának legfőbb hibája:

Belevész az egyenletekbe és eltolja magától a fizikai fogalmak értelmezését

Cél: Összességében látni a fizika világát, melynek alkotóeleme az ősrobbanás

Fizikai elvek kimondása matematikai egyenletek helyett!

Impulzus, erő és energia

Kulcs: az állandóság és a változás viszonya

Dia 4: piruett figura a jégtáncban

Dia 5: Kerekes kút

Impulzus-nyomaték, spin

Hogyan lehet egy pontszerű részecskének nyomatéka?

Az összeillesztés módja

Elem_1: speciális relativitáselmélet: Mi az alapelv? A kölcsönhatások véges sebessége. Ez egy még általánosabb törvényből adódik: egy VÉGES rendszerben minden tulajdonságnak végesnek kell lenni.

ÁLLANDÓ:  fénysebesség

VÁLTOZÓ (relatív) : tömeg, távolság

Elem_2: a foton fénysebességgel terjed: nulla nyugalmi tömeg, de E = m.c2!

Elem_3: X*1/X = 1  A nulla és végtelen szorzata lehet véges!

A fénysebesség tömeget (anyagot) hozhat létre!

Elem_4: részecskefizika

Minden tömeget a fénysebességű mozgás hoz létre! Nyugalmi tömeg: lokális mozgás, fénysebességű forgás, anyag és antianyag, elektron, pozitron, neutrínó, kvarkok

Elem_5: Általános relativitáselmélet: Elv: a tér torzulása a gravitációs erő forrása

Dia 6:  Gumimatrac

Elem_6: Kvantummechanika, kvantum: a fénysebességű forgás impulzusnyomatéka

Elem_7: Az ősrobbanás:  Georges Lemaître (ősatom), Fred Hoyle (steady-state univerzum),  Edwin Hubble (galaxisok vörös eltolódása: táguló univerzum). Mi vagyunk a világ közepe?

Dia_7: kocka alakú dobozok

Kínai eredetmítosz: „Az ég naponta három méterrel emelkedett magasabbra, a föld három méterrel vastagodott. Így folytatódott ez 18 ezer éven át, míg az ég elérte a legnagyobb magasságot, és a föld a legnagyobb mélységet”


 

Polinéz:  Az istenek seregéért van az éj,

Az emberekért van a napvilág.

Az éjben csak az istenek születnek kitágulása óta ennek a világnak…

Nagyobbodott Tumu-nui, nagyobbodott Papa’raharaha, nagyobbodott (az isteneknek és az embereknek) háza, nagyobbodott az égnek alja.

Nőttön-nőtt az ég, szélesbedett az ég, és vele Havai’i földjének cölöpei.

Mi az a hajtóerő, ami az univerzum tágulását előidézi?

Elem_8: Termodinamika. Elv: entrópia. Változás iránya: a valószínűbb (többféleképpen megvalósuló) állapot felé történik

Dia_8: szita és dobókockák

Dia_9: gyöngyök

Kezdeti forró átmenet szakasza: Az óriási hőmérsékleten az ütközések szétverik az atomokat , az atommagokat sőt azok alkatrészeit a nukleonokat is. Ez a kvarkok és gluonok kaotikus plazma állapota?

Dia_10: Piruett a zsúfolt jégen

Szerintem: kaotikus fénysebességű lüktetés. Nincs idő a forgások kialakulására a túl gyors lüktetés miatt. A forgási frekvenciának is van felső határa! Evolúció: a rendezetlen lüktetésből alakul ki a rendezett forgások, azaz a kvantumok világa. Nukleonok, atommagok, atomok, égitestek, galaktikák

Polinéz: Tane üdvözölte Ra’i-tupu’át és így szólott hozzá: „Kelj fel Ra’i-tupu’a és tedd, ami dolgod! Tétessen a helyére a kavargó ég, hogy rend legyen és gyönyörűség!”

Ra’i-tupu’a ekkor helyére tette a kavargó eget. Mint ahogyan a kézművesek rendezik a csónakok pallóit, úgy dolgozott Ra’i-tupu’a a kavargó égen.

Tane gondosan felmérte az egeknek űrét, egének palástját.  Ra’i-tupu’a azután helyére tette a Holdat és a Napot és a csillagokat a tengerkék égben alulról, miközben Ma-tohi rögzítette a helyükön a magasban.

A Nap járásának lassítása

Az anyag kialakulása plasztikusan jelenik meg az indiai mitológiában:

Indiai: „Az egyetemes anyag legfinomabb rezgéseiből létesült a felső kör; a középső kör átmenet volt a finom rezgésű anyag síkjai között; az alsó körben pedig az anyag legsűrűbb, ütköző, nehézkedő rezgései bontakoztak szét megszámolhatatlan alakzattá.”

Az őselem koncepciója is megjelenik az egyiptomi mitológiában:

Egyiptomi: „Kezdetben nem volt sem ég, sem föld, sem élők, sem holtak nem voltak, az alkotó és romboló elemek is dermedt tétlenségben nyugodtak Nun isten örvénylő mélyén. Nun volt az őselem, az ősvíz formájában létező istenlény. Az ő alkotórészeiből keletkezett a mindenség.”

A kínai mitológiában az ég és föld teljes egysége mutatkozik meg:

Kínai: „Kezdetben, amikor az ég és a föld még tojás alakú káosz volt, Pan Ku megszületett a tojásban, és itt élt tizennyolcezer esztendeig. És ekkor a Jang tiszta elemeiből megformálódott az ég, a Jin durvább elemeiből pedig a föld. Pan Ku a középpontban tartózkodott, és nap mint nap kilenc alkalommal alakult át: hol az ég, hol pedig a föld istene volt.”

Az egy-isten hit a kiindulópontja a teremtésnek (Visnu, Pan Ku, Nun, Apszi, Ta’aroa):

Ta’aroa benn nyugodott a burkában, az éjben, a legrégibb  időktől fogva.

Mint egy tojás olyan volt a burok, forgott az űrben, nem volt ég, sem föld, sem hold, sem csillagok. Az éj volt csak egyedül, a végtelen éj, az áthatolhatatlan sötétség…

Hogy alakul ki a föld, ami Japánban a szigeteket jelentette a káoszból:

Japán: „Izanagi és Izanami letekintettek a Menny Lebegő Hídjáról, és azt fürkészték, van-e föld valahol a híd alatt. Csillogó drágakőből hatalmas lándzsát készítettek, a fegyvert lehajították, és rábukkantak a tengerre. Ezután kiemelték a lándzsát a káoszból, a káosz cseppenként aláhullott, megszilárdult, és így keletkezett Onokoro-Jima, a Megdermedt Sziget.”

A tibeti mitológiát a filozófia megfogalmazás tökéletessége jellemzi:

Tibeti: „Kezdetben semmi sem létezett, sem tér, sem idő, sem valóság, sem jel, sem lét, sem nemlét. Ebből keletkezett minden, ami látható és tapintható.

Az első lény varázslatos átalakulási képességgel született. Megnevezte magát: "A Keletkező Világ Ura, Szent Győzedelmeskedő". És boldog volt, mert hatalma mindenre kiterjedt.”

Az ősrobbanás elmélet szerint az első másodpercben több minden történt, mint a rákövetkező 13,7 milliárd év alatt! Fokozatosan alakultak ki a nukleonok, majd az atommagok és jóval később az atomok.

Görög időfogalmak: kronosz és kairosz. Fizika: mérési utasítás. Hogyan mérjük az időt a „forró” univerzumban?  Eseménysűrűséggel. Ha az események exponenciális sebességgel változnak, akkor a logaritmikus idő adja a jó skálát! Ebben a Planck-idő 10-43s -43 lesz, az egy másodperc  lesz a nulla, mai korunk 17,635. Az ősrobbanás logikai ellentmondás! Mi volt az ősrobbanás előtt? De az „előtt” idő fogalom, aminek nincs értelme, ha nincs univerzum. Ez a fizikai gondolkozás csapdája. Ha a világ keletkezését magyarázni akarjuk, akkor ki kell lépni a szűk fizikai gondolkozás kereteiből. Az anyagi valóságból nyert fogalmaink nem magyarázhatják az anyagi világ keletkezését, csupán az evolúcióját.

Az ókori gondolkozás titka: a világot – beleértve a szellemi és anyagi világot is – annak egységében látták. Az ég és a föld, az isten és az ember, az ideák és a dolgok világa egységében jelenik meg.

Az ideák létrejötte a tibeti mitológiában:

Tibeti: Ekkor a négy évszak még nem vált el egymástól, a nap, a hold, a bolygók és a csillagképek alig mozdultak, a mennydörgés, a villámlás, az eső, a jég, a fagy sem követték az évszakok változásait. A földnek nem volt ura, az erdők, a növények maguktól nőttek és szaporodtak. A kövek és a hegyek már létrejöttek, de még nem mozdultak, és a földrengés is ismeretlen volt. A föld aranyból volt. A folyók is megvoltak már, de még nem indultak el a tenger felé. Madarak és vadak is éltek az erdőkben, de még senki sem vadászott rájuk. Istenek is léteztek, de még nem hallgatták meg a könyörgéseket, és nem uralkodtak ég és föld felett. Létrejöttek a démonok is, de még nem kezdhették el romboló munkájukat. Voltak betegségek, de még nem okoztak kínt és fájdalmat. Volt már táplálék, de még senki nem fogyasztotta. A boldogság is létezett, de nem volt, aki felfogja. A nappal nem különbözött az éjszakától.

Hogyan alkot a szobrász? Az ideák teremtése megelőzi a dolgok teremtését. A platoni ideák évezredekkel Platon előtt léteztek, Platon csak összefoglalta az ókori bölcseletet. Arisztotelész a választó vonal, amikor megszűnik az egységben gondolkozás, szétválik az ideák és a dolgok világa, leválik az anyagi természetről való gondolkozás a szellemiről. Ez a fragmentált modern gondolkozás kezdete

 

 

Mi a teremtés:  nyugvó gondolat: ideák, megrezdült gondolat (megnevezés):  dolgok

Indiai : A Világéjszaka sötét, mindent elborító, mozdulatlan tengerének színén összecsavarodva nyugodott Ananta, a Végtelenség Kígyója, s rajta álomba merülve pihent Visnu, a mindenség létesítője és fenntartója, az egyetlen hatalom. Bensejében a világ egész tartalma mint nyugvó gondolat derengett, rajta kívül nem volt élet, nem mozdult semmi. Álmában egyszerre megrezdült benne a gondolat, és Visnu felébredt. Kinyitotta szemét, és látott. Abban a szempillantásban megindult a mozgás az odáig nyugvó ősanyagban. Visnu létesítő akarata kisarjadt, és köldökéből egy lótusz nőtt elő. A lótusz széttárta szirmait, és íme, a lótusz kelyhében ült Brahmá, az Egynek Teremtő Ereje.

Mezopotámiai:  Midőn fönn az ég nevetlen s alant a föld szintazonképp;

Apszu, az ős-kezdet, minden dolgok teremtője-atyja

s Mummu-Tiámat ősanyánk még vizeikkel egybemosódtak;

nem volt szárazföld se, láp se, s egyike sem az isteneknek;

név nélkül szunnyadott a sors is, betöltetlen várt a végzet

Maja: Elmélkedtek (az istenek), és íme, megvilágosodtak, megjelent az Ősfényhajnal, és terveikben megjelent az ember.

Ennek utána elgondolták a teremtést, elgondolták a fák és folyondárok növekedését, az élet születését és az ember alkotását és a sötétségben és fénytelen éjszakában ekképpen szerezte mindezt Égszíve, az, akit Hurakánnak mondanak...

Miképpen legyen élet, és miképpen jöjjön létre világosság? Kinek kell gondoskodnia táplálékról és betévő falatról?

- Jöjjön immár, és legyen! Népesüljön be az üresség!

Az ég teremtése megelőzi a földét, a világosság teremtése megelőzi a Napét:

Mózes: 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

  1. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
  2. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
  3. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
  4. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.

Ősrobbanás elmélet: 380 ezer év után jöttek létre az atomok, ezáltal lett átlátható, azaz világos az univerzum. Ennek nyoma a mikrohullámú háttérsugárzás. A csillagok és galaxisok képződése csak jóval később jöttek létre.

Mózes: 14. És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.

  1. És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.
  2. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világítótestet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.
  3. És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;
  4. És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.
  5. És lőn este és lőn reggel, negyedik nap.

A blog további írásait összefoglaló bejegyzés: "Paradigmaváltás a fizikában." 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://afizikakalandja.blog.hu/api/trackback/id/tr868178880

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.